نحوه تسویه


تسویه ریالی روزهای عادی

 

تسویه ریالی در روز های تعطیل